Baza Ligjore

Baza Ligjore:
  • Me Ligjin Nr. 04/L-138 për arsimin dhe aftësimin profesional,të miratuar në vitin 2013, definohet themelimi i Agjencisë për AAP dhe ARR të Republikës së Kosovës. (Këtë e rregullon neni 13 )
  • Me propozim të MASHT ,Qeveria themeloi Agjencinë për Arsim dhe Aftësim Profesional dhe të Rriturve (AAAPRr)

Kjo është rregulluar me :
  • UA MASHT Nr. 05/2014 Agjencioni i arsimit dhe aftësimit profesional dhe arsimit për të rritur (AAAPARr) në Kosovë  
  • UA- Qendra e Kompetencës (QK) në Kosovë Nr. 05/2012 ,02.05.2012

Për ne

Misioni ynë është qe t’i japim një shtytje dhe mbështetje te fuqishme zhvillimit te AAP-së në Kosovë, në përputhje me standardet evropiane. Në përmbushje të qëllimit, Agjencia synon të arrijë zhvillimin e AFP-së në lidhje me nevojat e teknologjisë moderne, tregun e punës dhe zhvillimit social të vendit.

Kontakti
AAAPARR
Ndërtesa MAShT-II pranë Fakultetit Ekonomik dhe Juridik- kati i III-të
Rr. Agim Ramadani p.n, Prishtinë
Tel:+ 38 (0) 200 20351
E-mail:xhevahire.pllana@rks-gov.net
Harta e shtrirjes regjionale
Maj 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31