Administrative Instructions

Attached Files
_UA_14_2013 Agjencioni i Arsimit dhe Aftesimit Profesional Dhe Arsimit te te Rriturve (AAAPARR) ne Kosove..pdf 4.6 MB
Nr. 012014 Organizimi dhe Planifikimi i Procesit Arsimor ne Arsimin dhe Aftesimin Profesional..pdf 0.92 MB
UA_ 35_2013 Organizimi i Provimit Profesional Perfundimtar..pdf 0.8 MB
UA_03_2014 Per Zbatimin e Planit dhe Programit te Arsimit Profesional Per Fushat Administrate, Ekonomi, Shendetesi, Hortikulture, Ushqimore, Tekstil, Muzike, Art per Nive..pdf 1.92 MB
UA_04_2009 Zbatimi i Planit dhe Programit te rishkruar me plotesime per lendet e pergjithshme te arsimit profesional (Kl.X, Xl dhe Xll)..pdf 0.05 MB
UA_04_2014 Kushtet dhe Kriteret per Veprimtarine Ekonomike te Institucioneve te AAP..pdf 1.67 MB
UA_04_2015 Themelimi, Funksionimi e Keshillit per Arsim dhe Aftesim Profesional dhe per te rritur..pdf 0.72 MB
UA_05_2007 Kushtet dhe kriteret e themelimit, licencimit dhe fillimit te punes se insitucioneve te arsimit dhe aftesimit profesional..pdf 0.06 MB
UA_05_2012 Qendrat e Kompetences (QK) ne Kosove..pdf 1.45 MB
UA_05_2013 Zbatimi i planprogramit per arsimin profesional Lemia Agrobiznes ne bujqesi Profili Agrobiznes..pdf 2.99 MB
UA_06_2007 Zgjerimi i veprimtarise se shkolles profesionale..pdf 0.11 MB
UA_07_2013 Zbatimi i Planprogramit per arsimin profesional Lemia Teknologji Ushqimore Profili Perpunues i Qumeshtit...pdf 2.89 MB
UA_08_2013 Zbatimi i Planprogramit per Arsimin Profesional Lemia Teknologji Ushqimore Profili Perpunues i frutave dhe perimeve..pdf 3.03 MB
UA_08_2014 Procedurat dhe Kriteret e Zgjedhjes se drejtorit dhe te zevendesdrejtorit te institucionit edukativo-arsimor dhe aftesues..pdf 6.37 MB
UA_09_2013 Zbatimi i Planprogramit per Arsimin Profesional Lemia Teknologji Ushqimore Profili Furrtar..pdf 2.76 MB
UA_09_2014 Per Normativin mbi Kuadrin Profesional te Arsimit te Pergjithshem..pdf 4.05 MB
UA_10_2013 Zbatimi i Planprogramit per Arsimin Profesional Lemia Teknologji Ushqimore Profili Kuzhinier..pdf 2.76 MB
UA_11_2011 Per Participimin e vijuesve te Arsimit dhe Aftesimit per te rritur..pdf 0.45 MB
UA_11_2012 Kriteret per Licencimin e Institucioneve Arsimore Private per Nivelin Fillor, te mesem te ulet dhe te mesem te larte dhe Aftesuese Profesionale..pdf 5.14 MB
UA_12_2012 Kriteret per Zgjedhjen e Asistenteve dhe Instruktoreve per Arsimin Gjithperfshires dhe Obligimet e tyre..pdf 3.21 MB
UA_12_2014 Perjashtimet ne Moshe ne Rastin e Regjistrimit ne Arsimin dhe Aftesimin per te Rritur..pdf 3.07 MB
UA_13_2014 Plani Vjetor i Punes dhe Plani Zhvillimor i Ofruesve te Arsimit Formal per te Rritur..pdf 4.5 MB
UA_14_2012 Testi Pranues per Shkolla te Caktuara Profesionale te Nivelit 3 ISCED..pdf 0.59 MB
UA_15_2013 Per Financimin e Zhvillimit Profesional te Mesimdhenesve..pdf 2.26 MB
UA_16_2013 Zbatimi i Zhvillimit Profesional te Mesimdhenesve..pdf 2.15 MB
UA_20_2009 Zbatimi i Planit dhe Programit per Arsimin Profesional Lemi Tekstil, per Nivelin e Pare dhe te Dyte (Kl.X, Xl dhe Xll)..pdf 0.04 MB
UA_21_2009 Zbatimi i Planit dhe Programit per Arsimin Profesional Lemi Bujqesi, per Nivelin e Pare dhe te Dyte (Kl.X, Xl dhe Xll)..pdf 0.04 MB
UA_22_2009 Zbatimi i Planit dhe Programit per Arsimin Profesional Lemi Hotelieri dhe Turizem, per Nivelin e Pare (Kl.X, Xl dhe Xll)..pdf 0.03 MB
UA_24_2009 Zbatimi i Planit dhe Programit per Arsimin Profesional Lemi Grafike per Nivelin e Pare dhe te Dyte (Kl.X, Xl dhe Xll)..pdf 0.02 MB
UA_25_2009 Zbatimi i Planit dhe Programit per Arsimin Profesional Lemi Arkitekture per Nivelin e Pare dhe te Dyte (Kl.X, Xl dhe Xll)..pdf 0.05 MB
UA_25_2013 Regjistrimi, mbajtja dhe mbrojtja e te dhenave personale ne sistemin e arsimit..pdf 2.84 MB
UA_27_2012 Perfshirja dhe Caktimi i Numrit te nxenesve ne Institucionet e Aftesimit ne Nivelin 4 te SNKAS..pdf 0.83 MB
UA_28_2009 Zbatimi i Planit dhe Programit per Arsimin Profesional Lemi Energjetike, Elektroteknike per nivelin e pare dhe te dyte (Kl.X, Xl dhe Xll)..pdf 0.05 MB
UA_28_2012 Themelimi dhe Funksionimi i Keshillit te Prinderve te Kosoves (KPK)..pdf 2.67 MB
UA_29_2009 Zbatimi i Planit dhe Programit per Arsimin Profesional Lemi Kimi-Teknologji, per Nivelin e Pare dhe te Dyte (Kl.X, Xl dhe Xll)..pdf 0.05 MB
UA_30_2009 Zbatimi i Planit dhe Programit Per Arsimin Profesional Lemi Administrat per Nivelin e Pare dhe te dyte (Kl.X, Xl dhe Xll)..pdf 0.05 MB
UA_31_2009 Zbatimi i Planit dhe Programit per Arsimin Profesional Lemi Transport, per Nivelin e Pare dhe te Dyte (Kl.X, Xl dhe Xll)..pdf 0.04 MB
UA_32_2014 Per Kriteret dhe Procedurat per Sigurimin e Cilesis ne Institucionet e Arsimit dhe Aftesimit Profesional - Proceset e Brendshme..pdf 1.3 MB
UA_49_2004 Zbatimi i Planit dhe Programit Per Arsimin Profesional, Profili Teknik Per Pajisjet e Zyres (Kl.X, Xl dhe Xll)..pdf 0.02 MB
UA_7_2007 Sistemi i pavarur i ankesave dhe procedurat e ankeses tek vleresimet perfundimtare te nxenesve dhe vijuese ne arsimin dhe aftesimin profesional..pdf 0.06 MB
UA_7_2014 Avancimi, Autonomia dhe funksionimi i Institucioneve te AAP..pdf 1.3 MB
About

Our mission is to push and support the development VET in Kosovo, in accordance with European standards. The Agency aims to achieve the development of VET in relation to the needs of modern technology, labor market and social development of the country.

Contact
AAAPARR
Ndërtesa MAShT-II pranë Fakultetit Ekonomik dhe Juridik- kati i III-të
Rr. Agim Ramadani p.n, Prishtinë
Tel:+ 38 (0) 200 20351
E-mail:xhevahire.pllana@rks-gov.net
Regional Map
June 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30