Kontakti

Agjencia për Arsim dhe Aftësim Profesional dhe Arsim për të Rritur - AAAPARr
Ndërtesa MAShT-II pranë Fakultetit Ekonomik dhe Juridik- kati i III-të
Rr. Agim Ramadani p.n, Prishtinë
Tel:+ 38 (0) 200 20351Ragip Gjoshi – Drejtor i Përgjithshëm   i AAAPARr-së

Ragip.gjoshi@rks-gov.net
038 200 20575
+381 38 213 - 343

Fikrije Zymberi – Bashkëpunëtore për çështjen e trajnimeve
Fikrije.zymberi@rks-gov.net
038  200  20199
+381 38  211 - 338

Mendohije Krelani - Bashkëpunëtore  për  çështje pedagogjike
Mendohij.krelani@rks-gov.net
038 200-20350
+381 38 213 - 350

Liridona Shala - Koordinatore Profesionale
Liridona.shala@rks-gov.net
038 200 20198
+381 38 213 - 947

Abetare Shabanaj –Zyrtare Financave
Abetare.shabanaj@rks-gov.net
038 200 20349
+381 38 213 - 349

Xhevahire Pllana - Asistente Ekzekutive
Xhevahire.pllana@rks-.gov.net
038 200 20 351
+381 38 213 - 352

Harta e shtrirjes regjionale
Për ne

Misioni ynë është qe t’i japim një shtytje dhe mbështetje te fuqishme zhvillimit te AAP-së në Kosovë, në përputhje me standardet evropiane. Në përmbushje të qëllimit, Agjencia synon të arrijë zhvillimin e AFP-së në lidhje me nevojat e teknologjisë moderne, tregun e punës dhe zhvillimit social të vendit.