Ngjarjet dhe eventet

Ngjarjet dhe eventet lidhur me arsimin për të rritur

Diplomon gjenerata e parë asistentëve për fëmijët me nevoja të veçanta

Diplomon gjenerata e parë asistentëve përfëmijët me nevoja të veçantaPër herë të parë nësistemin formal të arsimit në Kosovë, ka diplomuar gjenerata e parë e tëkualifikuarve të Nivelit të 5 “Asistent për fëmijë/nxënës me nevoja të veçantaarsimore” i zhvilluar nga PEARSON – Institucion prestigjioz Br...  Lexo më shumë..

AAAPARr-ja starton me nivelin e pestë të kualifikimeve

Duke qenë të vetëdijshëm për sfidat e reja në gjithë botën, për dukuritë me ndikim shumë të madh në zhvillimet arsimore, ekonomike, sociale, politike, themelimi i institucionit tonë vjen si përgjigje e këtyre zhvillimeve. Kosova është këmbëngulëse në udhën e reformimit të arsimit dhe aftësimit p...  Lexo më shumë..

Për herë të parë në Kosovë fillon niveli i 5-të i kualifikimit “Asistent për fëmijë/nxënës me nevoja të veçanta arsimore”

Ministria e Arsimit,Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) dhe Agjencia për Arsim dhe AftësimProfesional dhe Arsim për të Rritur (AAAPARr), për herë të parë në sisteminformal të arsimit në Kosovë, kanë prezantuar nivelin e 5-të të kualifikimit“Asistent për fëmijë/nxënës me nevoja të veçanta arsimore” që...  Lexo më shumë..

Harta e shtrirjes regjionale
Për ne

Misioni ynë është qe t’i japim një shtytje dhe mbështetje te fuqishme zhvillimit te AAP-së në Kosovë, në përputhje me standardet evropiane. Në përmbushje të qëllimit, Agjencia synon të arrijë zhvillimin e AFP-së në lidhje me nevojat e teknologjisë moderne, tregun e punës dhe zhvillimit social të vendit.