Në organizim të AAAPARr-së dhe  Institutit për bashkëpunim ndërkombëtar të bashkësisë së shkollave të larta popullore gjermane (DVV international) është mbajtur punëtoria me shkollat e Arsimit dhe Aftësimit Profesional, AAP.

Qëllimi i punëtorisë ishte për të parë mundësinë e implementimit të nivelit të V të kualifikimeve në bazë të profesioneve në shkollat e AAP-së në Kosovë. Përkatësishtë informimi i shkollave të AAP-së, dhe plotesimi i një pyetsori për mundësin e zbatimit të këtij niveli.