ANULOHEN te giitha proceduar e konkursit per poziten 1 (nji) mdsimdhenes per Gjuhe Angleze ne Qendren e Kompetences ne Ferizaj sipas konkursit te shpallur me date 14.04.2018 me nr.20311 .


Nga pjesemarresit ne konkurs kerkojme mirekuptim.


Shkarkoni dokumentin