Udhëzime Administrative

Dokumentat e bashkangjitura
_UA_14_2013 Agjencioni i Arsimit dhe Aftesimit Profesional Dhe Arsimit te te Rriturve (AAAPARR) ne Kosove..pdf 4.6 MB
Nr. 012014 Organizimi dhe Planifikimi i Procesit Arsimor ne Arsimin dhe Aftesimin Profesional..pdf 0.92 MB
UA_ 35_2013 Organizimi i Provimit Profesional Perfundimtar..pdf 0.8 MB
UA_03_2014 Per Zbatimin e Planit dhe Programit te Arsimit Profesional Per Fushat Administrate, Ekonomi, Shendetesi, Hortikulture, Ushqimore, Tekstil, Muzike, Art per Nive..pdf 1.92 MB
UA_04_2009 Zbatimi i Planit dhe Programit te rishkruar me plotesime per lendet e pergjithshme te arsimit profesional (Kl.X, Xl dhe Xll)..pdf 0.05 MB
UA_04_2014 Kushtet dhe Kriteret per Veprimtarine Ekonomike te Institucioneve te AAP..pdf 1.67 MB
UA_04_2015 Themelimi, Funksionimi e Keshillit per Arsim dhe Aftesim Profesional dhe per te rritur..pdf 0.72 MB
UA_05_2007 Kushtet dhe kriteret e themelimit, licencimit dhe fillimit te punes se insitucioneve te arsimit dhe aftesimit profesional..pdf 0.06 MB
UA_05_2012 Qendrat e Kompetences (QK) ne Kosove..pdf 1.45 MB
UA_05_2013 Zbatimi i planprogramit per arsimin profesional Lemia Agrobiznes ne bujqesi Profili Agrobiznes..pdf 2.99 MB
UA_06_2007 Zgjerimi i veprimtarise se shkolles profesionale..pdf 0.11 MB
UA_07_2013 Zbatimi i Planprogramit per arsimin profesional Lemia Teknologji Ushqimore Profili Perpunues i Qumeshtit...pdf 2.89 MB
UA_08_2013 Zbatimi i Planprogramit per Arsimin Profesional Lemia Teknologji Ushqimore Profili Perpunues i frutave dhe perimeve..pdf 3.03 MB
UA_08_2014 Procedurat dhe Kriteret e Zgjedhjes se drejtorit dhe te zevendesdrejtorit te institucionit edukativo-arsimor dhe aftesues..pdf 6.37 MB
UA_09_2013 Zbatimi i Planprogramit per Arsimin Profesional Lemia Teknologji Ushqimore Profili Furrtar..pdf 2.76 MB
UA_09_2014 Per Normativin mbi Kuadrin Profesional te Arsimit te Pergjithshem..pdf 4.05 MB
UA_10_2013 Zbatimi i Planprogramit per Arsimin Profesional Lemia Teknologji Ushqimore Profili Kuzhinier..pdf 2.76 MB
UA_11_2011 Per Participimin e vijuesve te Arsimit dhe Aftesimit per te rritur..pdf 0.45 MB
UA_11_2012 Kriteret per Licencimin e Institucioneve Arsimore Private per Nivelin Fillor, te mesem te ulet dhe te mesem te larte dhe Aftesuese Profesionale..pdf 5.14 MB
UA_12_2012 Kriteret per Zgjedhjen e Asistenteve dhe Instruktoreve per Arsimin Gjithperfshires dhe Obligimet e tyre..pdf 3.21 MB
UA_12_2014 Perjashtimet ne Moshe ne Rastin e Regjistrimit ne Arsimin dhe Aftesimin per te Rritur..pdf 3.07 MB
UA_13_2014 Plani Vjetor i Punes dhe Plani Zhvillimor i Ofruesve te Arsimit Formal per te Rritur..pdf 4.5 MB
UA_14_2012 Testi Pranues per Shkolla te Caktuara Profesionale te Nivelit 3 ISCED..pdf 0.59 MB
UA_15_2013 Per Financimin e Zhvillimit Profesional te Mesimdhenesve..pdf 2.26 MB
UA_16_2013 Zbatimi i Zhvillimit Profesional te Mesimdhenesve..pdf 2.15 MB
UA_20_2009 Zbatimi i Planit dhe Programit per Arsimin Profesional Lemi Tekstil, per Nivelin e Pare dhe te Dyte (Kl.X, Xl dhe Xll)..pdf 0.04 MB
UA_21_2009 Zbatimi i Planit dhe Programit per Arsimin Profesional Lemi Bujqesi, per Nivelin e Pare dhe te Dyte (Kl.X, Xl dhe Xll)..pdf 0.04 MB
UA_22_2009 Zbatimi i Planit dhe Programit per Arsimin Profesional Lemi Hotelieri dhe Turizem, per Nivelin e Pare (Kl.X, Xl dhe Xll)..pdf 0.03 MB
UA_24_2009 Zbatimi i Planit dhe Programit per Arsimin Profesional Lemi Grafike per Nivelin e Pare dhe te Dyte (Kl.X, Xl dhe Xll)..pdf 0.02 MB
UA_25_2009 Zbatimi i Planit dhe Programit per Arsimin Profesional Lemi Arkitekture per Nivelin e Pare dhe te Dyte (Kl.X, Xl dhe Xll)..pdf 0.05 MB
UA_25_2013 Regjistrimi, mbajtja dhe mbrojtja e te dhenave personale ne sistemin e arsimit..pdf 2.84 MB
UA_27_2012 Perfshirja dhe Caktimi i Numrit te nxenesve ne Institucionet e Aftesimit ne Nivelin 4 te SNKAS..pdf 0.83 MB
UA_28_2009 Zbatimi i Planit dhe Programit per Arsimin Profesional Lemi Energjetike, Elektroteknike per nivelin e pare dhe te dyte (Kl.X, Xl dhe Xll)..pdf 0.05 MB
UA_28_2012 Themelimi dhe Funksionimi i Keshillit te Prinderve te Kosoves (KPK)..pdf 2.67 MB
UA_29_2009 Zbatimi i Planit dhe Programit per Arsimin Profesional Lemi Kimi-Teknologji, per Nivelin e Pare dhe te Dyte (Kl.X, Xl dhe Xll)..pdf 0.05 MB
UA_30_2009 Zbatimi i Planit dhe Programit Per Arsimin Profesional Lemi Administrat per Nivelin e Pare dhe te dyte (Kl.X, Xl dhe Xll)..pdf 0.05 MB
UA_31_2009 Zbatimi i Planit dhe Programit per Arsimin Profesional Lemi Transport, per Nivelin e Pare dhe te Dyte (Kl.X, Xl dhe Xll)..pdf 0.04 MB
UA_32_2014 Per Kriteret dhe Procedurat per Sigurimin e Cilesis ne Institucionet e Arsimit dhe Aftesimit Profesional - Proceset e Brendshme..pdf 1.3 MB
UA_49_2004 Zbatimi i Planit dhe Programit Per Arsimin Profesional, Profili Teknik Per Pajisjet e Zyres (Kl.X, Xl dhe Xll)..pdf 0.02 MB
UA_7_2007 Sistemi i pavarur i ankesave dhe procedurat e ankeses tek vleresimet perfundimtare te nxenesve dhe vijuese ne arsimin dhe aftesimin profesional..pdf 0.06 MB
UA_7_2014 Avancimi, Autonomia dhe funksionimi i Institucioneve te AAP..pdf 1.3 MB
Harta e shtrirjes regjionale
Për ne

Misioni ynë është qe t’i japim një shtytje dhe mbështetje te fuqishme zhvillimit te AAP-së në Kosovë, në përputhje me standardet evropiane. Në përmbushje të qëllimit, Agjencia synon të arrijë zhvillimin e AFP-së në lidhje me nevojat e teknologjisë moderne, tregun e punës dhe zhvillimit social të vendit.