Kurset afatshkurtera

Një formë mjaftë produktive dhe e kërkuar nga tregu i punës në arsimin e të rriturve është edhe ofrimi i kurseve afatshkurtra (modulare) për persona dhe grupe të ndryshme, me qëllim të inkuadrimit të tyre në tregun e punës, duke u bërë kështu individ dhe grupe të rëndësishme në shoqëri. Edhe pse ka kërkesë për kurse të tilla, deri me tani kemi ofertë të kufizuar për ofrimin e kurseve afatshkurtëra, kjo si pasojë e mundësive të kufizuara të IAAP-ve, për të ofruar këtë komponenet dhe mungesës së trajnimeve dhe dokumentacionit që e rregullonë këtë fushë

Të dhënat për kontakt

© Copyright AAAPARr. Të gjitha të drejtat e rezervuara