QK “Shtjefën Gjeçovi”.

LëMI I PUNëS
PROFILI ARSIMOR
Makineri
Automekanik
Instalues i ngrohjes dhe klimatizimit - INK
Instalues i ujesjellesit dhe kanalizimit - IUK
INK-IUK
Metalpunues
Saldator
Mekatronikë
Dirigjimi kompjuterik i makinave
Transport dhe Trafik
Transport Rrugor
Trafik Rrugor
Drejtues i trenave
Lëvizje e trenave
Tekstil
Konfeksioner
Rrobaqepës

Të dhënat për kontakt

© Copyright AAAPARr. Të gjitha të drejtat e rezervuara