QK – “11 Marsi”

LëMI I PUNëS
PROFILI ARSIMOR
Makineri
Automekanik
Instalues i ngrohjes dhe klimatizimit - INK
Instalues i ujesjellesit dhe kanalizimit - IUK
INK-UK
Metalpunues
Instalues i ngrohjes dhe klimatizimit
Ndërtimtari
Ndërtimtari
Arkitekturë
Gjeodezi
Arte
Dizajn i tekstilit dhe veshjeve
Dizajn grafik
Dizajn Enterier
Elektroteknikë
TIT (Telekom)
Dizajn Softverik
Informatikë
Instalues elektrik
Makina elektrike
Transport dhe Trafik
Trafik Rrugor

Të dhënat për kontakt

© Copyright AAAPARr. Të gjitha të drejtat e rezervuara