QK-Prizren

LëMI I PUNëS
PROFILI ARSIMOR
Ekonomi
Nënpunës i industrisë
Nënpunës finance
Administrim zyre
Tregti
Shërbime ndaj konsumatorit dhe shitjes
Nënpunës i eskport-importit
Turizëm
Asistent në menaxhim e ngjarjeve
Udhëheqës i grupit turistik
Asistent në agjencinë turistike dhe zyrën e informacionit

Të dhënat për kontakt

© Copyright AAAPARr. Të gjitha të drejtat e rezervuara