QK-Malishevë

LëMI I PUNëS
PROFILI ARSIMOR
Ekonomi
Banka dhe Shërbime të Sigurimeve
Logjistikë dhe Operim në magazinë
Shitje dhe Marketing
Administratë
Shërbime të zyrës dhe Administratës
Shërbime të TIK-ut
Tregti dhe Hoteleri
Hoteleri dhe Shërbime të Turizmit
Elektroteknikë
Instalues elektrik

Të dhënat për kontakt

© Copyright AAAPARr. Të gjitha të drejtat e rezervuara