Agjencia për Arsim dhe Aftësim Profesional dhe Arsimin e të Rriturve u krijua nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe e Teknologjisë së Republikës së Kosovës. Themeluesi ka përcaktuar të drejtat dhe detyrat e saj.
Aktivitetet e Agjencisë janë planifikimi, zhvillimi, organizimi, implementimi, monitorimi dhe përmirësimi i sistemit të arsimit profesional dhe arsimin e të rriturve.

Vizioni
Agjencia Ă«shtĂ« nĂ« dispozicion, fleksibil pĂ«r tĂ« gjithĂ« sistemin e arsimit profesional dhe pĂ«rtĂ« rritur, nĂ« bazĂ« tĂ« kompetencĂ«s, nĂ« funksion tĂ« nevojave tĂ« çdo individi dhe shoqĂ«risĂ«, mbajtĂ«si i zhvillimit tĂ« ekonomisĂ« sĂ« KosovĂ«s dhe rritjen e punĂ«simit.

Misioni
Misioni ynë është ofrimi i mbështetjes së institucioneve të AAP dhe AARr-së për të bërë arsim dhe edukim me rrënjë të fortë drejt rritjes së kompetencës dhe suksesit.
Misioni vijues i AAAPARr-së është qe t’i japë një shtysë dhe mbështetje të fuqishme zhvillimit të AAP-së në Kosovë, në përputhje me standardet evropiane. Në permbushje të qëllimit, Agjencia synon të arrijë zhvillimin e AAP-së në lidhje me nevojat e teknologjisë moderne, tregun e punës dhe zhvillimit social të vendit; Sigurimin e partneritetit social në të gjitha nivelet dhe në të gjitha fazat e planifikimit, zhvillimit dhe zbatimit të programeve të AAP-së; Integrimin e arsimit, formimit dhe punës në këndvështrimin e të mësuarit gjatë gjithë jetës; Zhvillimin e dimensionit evropian të AAP-së, duke siguruar një transparencë të kualifikimeve dhe përafrimit të kompetencave me tregun e përbashkët evropian.
Për ne

Misioni ynë është qe t’i japim një shtytje dhe mbështetje te fuqishme zhvillimit te AAP-së në Kosovë, në përputhje me standardet evropiane. Në përmbushje të qëllimit, Agjencia synon të arrijë zhvillimin e AFP-së në lidhje me nevojat e teknologjisë moderne, tregun e punës dhe zhvillimit social të vendit.

Kontakti
AAAPARR
Ndërtesa MAShT-II pranë Fakultetit Ekonomik dhe Juridik- kati i III-të
Rr. Agim Ramadani p.n, Prishtinë
Tel:+ 38 (0) 200 20351
E-mail:xhevahire.pllana@rks-gov.net
Harta e shtrirjes regjionale
Qershor 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30