Ligjet dhe udhëzimet administrative

icons8-reports-58

UDHËZIM ADMINISTRATIV -Zbatimi i planit dhe i programit të rishikuar me plotësime për lëndët e përgjithshme të arsimit profesional për klasat 10, 11 dhe 12_2009

icons8-reports-58

UDHËZIM ADMINISTRATIV - ZBATIMI I PLANIT DHE PROGRAMIT PËR ARSIMIN PROFESIONAL_2009

icons8-reports-58

UDHËZIM ADMINISTRATIV - PËR PARTICIPIMIN E VIJUESVE TË ARSIMIT DHE AFTËSIMIT PËR TË RRITUR_2011

icons8-reports-58

UDHËZIM ADMINISTRATIV - QENDART E KOMPENTENCËS (QK) NË KOSOVË_2012

icons8-reports-58

UDHËZIM ADMINISTRATIV ZBATIMI I PLANIT DHE PROGRAMIT PËR ARSIMIN PROFESIONAL_2009

icons8-reports-58

UDHËZIM ADMINISTRATIV - PLANI VJETOR I PUNËS DHE PLANI ZHVILLIMOR I OFRUESVE TË ARSIMIT FORMAL PËR TË RRITUR_2014

Të dhënat për kontakt

© Copyright AAAPARr. Të gjitha të drejtat e rezervuara