QK

(Qendrat e kompentencës)

AAAPARr ka në menaxhim gjashtë Qendra të Kompetencës – Institucione të Arsimit dhe Aftësimit Profesional. Qendrat e Kompetencës dallojnë nga shkollat tjera profesionale për nga infrastruktura moderne, pajisjet, cilësia e mësimdhënies, realizimi i aftësimit praktik të
nxënësve, bashkëpunimi me bizneset, zbatimi i kurrikulave modulare, bashkëpunimi me institucione vendore dhe ndërkombëtare, organizimin e nivelit të pestë – post – sekondar, jo –terciar, si dhe në zhvillimi i komponentës së orientimit në karrierë. 

Të dhënat për kontakt

© Copyright AAAPARr. Të gjitha të drejtat e rezervuara